Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 04/2019 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki

Data ogłoszenia naboru: 01 marzec 2019 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  wykształcenie średnie techniczne;

preferowane (wymagania dodatkowe): wyższe – kierunek: budownictwo, administracja.  

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Samodzielny Referent:

Wykształcenie średnie – co najmniej 4 lata pracy,

Wykształcenie wyższe – co najmniej 2 lata pracy.

Specjalista:

Wykształcenie średnie – co najmniej 4 lat pracy,

Wykształcenie wyższe – co najmniej 3 lata pracy.

Starszy Specjalista

Wykształcenie wyższe – co najmniej 4 lata pracy

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;      

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustawy wyżej wymienionej;

umiejętność stosowania przepisów prawa odpowiednio do rodzaju realizowanych spraw;

umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, w tym dokumentacji projektowej, map geodezyjnych i projektów wykonawczych;

znajomość struktur Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

samodzielność, odpowiedzialność, lojalność, systematyczność, komunikatywność, odporność na stres, dobra organizacja czasu pracy.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie i aktualizowanie książek dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie RD-5;

prowadzenie spraw związanych z zakresem związanym z ewidencja dróg oraz sprawozdawczością;

opracowywanie protokołów dotyczących przeglądów rocznych;

opracowywanie danych do przetargu na zimowe utrzymanie dróg oraz przygotowaniem planu zimowego utrzymania i koordynacją nad realizacja umów;

przygotowanie zgłoszeń do Wojewody  Mazowieckiego robót budowlanych z terenu OD w Nasielsku i Nowego Dworu Mazowieckiego;

prowadzenie dokumentacji robót budowlanych realizowanych w OD w Nasielsku i Nowym Dworze Mazowieckim;

przygotowywanie planów zadań remontowych i inwestycyjnych;

opracowywanie wniosków i przygotowanie dokumentacji przetargowej dla planowanych robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg;

koordynacja przy włączaniu dróg (skrzyżowań) niższej kategorii tj. dróg gminnych i powiatowych.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze i  w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki - ogłoszenie nr 04/2019

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Wołomin – Nowy  Dwór Mazowiecki 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Wołomin– Nowy Dwór Mazowiecki w Wołominie ul. Kobyłkowska 1.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 15 marca 2019 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 776-23-33

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf0mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przebieg rekrutacji

Przebieg rekrutacji

Komunikat dotyczący naboru nr 25/2018. KOMUNIKAT

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-22 11:03:04

Wytworzył/Odpowiada: Leszek Lizut

Data modyfikacji: 2019-03-01 13:18:48

Modyfikował: Paweł Zamilski

Wersja: 103 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2019-02-14 12:02:48
Andrzej Karpiński
2019-02-14 12:00:38
Andrzej Karpiński
2019-02-11 15:26:27
Andrzej Karpiński
2019-02-08 14:45:58
Paweł Zamilski
2019-01-30 14:36:44
Paweł Zamilski
2019-01-30 12:22:26
Paweł Zamilski
2019-01-17 09:32:43
Paweł Zamilski
2019-01-17 09:29:17
Paweł Zamilski
2019-01-16 14:09:29
Paweł Zamilski
2018-12-28 13:47:38
Paweł Zamilski
2018-12-17 14:33:18
Paweł Zamilski
2018-11-30 14:43:58
Paweł Zamilski
2018-11-28 12:12:41
Paweł Zamilski
2018-11-28 12:10:54
Paweł Zamilski
2018-11-26 09:41:24
Paweł Zamilski
2018-11-09 14:46:08
Paweł Zamilski
2018-10-11 12:21:22
Paweł Zamilski
2018-10-08 12:16:28
Paweł Zamilski
2018-09-10 14:32:20
Paweł Zamilski
2018-08-31 14:00:36
Paweł Zamilski
2018-08-27 14:56:04
Paweł Zamilski
2018-08-24 15:32:34
Andrzej Karpiński
2018-08-24 15:30:34
Andrzej Karpiński
2018-08-24 15:21:16
Andrzej Karpiński
2018-07-18 13:47:28
Paweł Zamilski
2018-06-28 13:17:43
Paweł Zamilski
2018-06-26 15:08:05
Paweł Zamilski
2018-06-26 07:09:51
Paweł Zamilski
2018-06-25 15:40:28
Andrzej Karpiński
2018-06-22 09:58:46
Paweł Zamilski
2018-06-21 15:21:41
Andrzej Karpiński
2018-06-14 14:34:41
Paweł Zamilski
2018-06-13 14:35:40
Paweł Zamilski
2018-06-12 14:42:20
Paweł Zamilski
2018-06-11 10:49:06
Paweł Zamilski
2018-05-30 11:07:36
Paweł Zamilski
2018-05-30 10:44:54
Paweł Zamilski
2018-05-10 14:36:51
Paweł Zamilski
2018-04-16 08:40:50
Paweł Zamilski
2018-04-06 13:46:05
Paweł Zamilski
2018-03-29 14:26:37
Paweł Zamilski
2018-03-16 11:11:25
Paweł Zamilski
2018-03-05 14:39:33
Paweł Zamilski
2018-02-08 13:36:06
Paweł Zamilski
2018-02-08 12:56:48
Paweł Zamilski
2018-02-08 12:38:19
Paweł Zamilski
2018-02-07 13:42:28
Paweł Zamilski
2017-12-21 13:55:28
Paweł Zamilski
2017-12-19 14:05:36
Paweł Zamilski
2017-11-23 08:23:21
Paweł Zamilski
2017-11-23 08:22:50
Paweł Zamilski
2017-11-14 13:17:22
Paweł Zamilski
2017-09-28 14:31:29
Paweł Zamilski
2017-09-18 09:57:22
Paweł Zamilski
2017-09-07 11:36:18
Paweł Zamilski
2017-08-01 07:50:10
Paweł Zamilski
2017-07-12 13:59:37
Andrzej Karpiński
2017-07-04 13:18:18
Paweł Zamilski
2017-06-27 10:11:15
Andrzej Karpiński
2017-06-27 10:07:48
Andrzej Karpiński
2017-06-27 10:03:59
Andrzej Karpiński
2017-06-27 10:02:35
Andrzej Karpiński
2017-06-27 10:00:23
Andrzej Karpiński
2017-06-27 09:51:48
Andrzej Karpiński
2017-06-27 09:19:01
Andrzej Karpiński
2017-06-26 14:47:18
Paweł Zamilski
2017-05-31 14:03:28
Paweł Zamilski
2017-05-22 14:36:08
Paweł Zamilski
2017-05-12 14:44:50
Paweł Zamilski
2017-05-11 08:39:21
Paweł Zamilski
2017-05-08 10:16:21
Paweł Zamilski
2017-04-24 14:12:18
Paweł Zamilski
2017-03-24 13:20:15
Paweł Zamilski
2017-03-16 11:25:07
Paweł Zamilski
2017-03-07 14:43:33
Paweł Zamilski
2017-03-03 13:11:14
Paweł Zamilski
2017-02-24 14:55:23
Andrzej Karpiński
2017-02-24 14:49:37
Andrzej Karpiński
2017-02-09 14:19:25
Paweł Zamilski
2017-02-09 13:59:02
Paweł Zamilski
2017-02-09 13:58:37
Paweł Zamilski
2017-02-09 13:53:16
Paweł Zamilski
2017-02-09 13:45:06
Paweł Zamilski
2017-02-09 12:55:39
Paweł Zamilski
2017-02-09 12:53:53
Paweł Zamilski
2017-02-09 12:43:38
Paweł Zamilski
2017-02-09 12:41:11
Paweł Zamilski
2017-01-30 15:43:19
Andrzej Karpiński
2017-01-30 15:37:28
Andrzej Karpiński
2017-01-30 15:34:59
Andrzej Karpiński
2017-01-13 07:19:29
Paweł Zamilski
2017-01-10 07:31:34
Paweł Zamilski
2017-01-05 14:17:25
Paweł Zamilski
2016-12-19 13:39:42
Paweł Zamilski
2016-12-19 13:39:07
Paweł Zamilski
2016-12-19 11:34:18
Paweł Zamilski
2016-11-29 10:09:51
Paweł Zamilski
2016-11-29 09:34:29
Paweł Zamilski
2016-11-25 13:37:14
Paweł Zamilski
2016-11-25 12:00:09
Paweł Zamilski
2016-02-10 14:52:29
Paweł Zamilski
2015-12-22 11:03:04
Paweł-Zamilski

Powiadom znajomego